EXPERT UNIVERSITARI EN SEGURETAT VIAL LABORAL. II EDICIÓ

Descripció

Justificació acadèmica

 • Els accidents de trànsit, en termes generals, constitueixen un dels problemes socials i econòmics més importants del nostre temps. Malgrat els esforços realitzats des de múltiples àmbits, segueixen gaudint d'un dramàtic protagonisme que es reflecteix en els elevats índexs d'accidentalitat que es registren cada any.

  A pesar que des de l'any 2001 s'ha reduït en un 44% la mortalitat en les carreteres espanyoles, el nombre de víctimes en accidents de trànsit que es registra anualment segueix sent molt elevat (3.100 morts i 130.947 ferits en el 2008 segons les dades de la D.G.T.).

  Segons les dades de l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball els accidents laborals de tràfic tant en missió com *in *itinere ocorreguts durant l'any 2.008 van suposar un 9,14% del total dels accidents laborals totals notificats amb baixa.

  Els accidents laborals de tràfic (tant en missió com in itinere) mortals van suposar al seu torn un 38,88% del total d'accidents de treball mortals ocorreguts durant l'any 2.005 segons fonts de la Direcció general de trànsit del Ministeri de l'Interior.

  Si desagreguem encara més els accidents de trànsit laborals en missió suposen respectivament el 18,64% del total dels accidents laborals ocorreguts durant la jornada en any 2.008; els accidents laborals de tràfic *in *itinere mortals, per contra suposen el 86,27% del total dels accidents laborals ocorreguts en anar o en tornar al treball, durant l'any 2.008, segons el INSHT.

  Si a més afegim el fet que una gran part del sector del transport per carretera, on la subcontractació està àmpliament estesa, entorn del 77%, correspon a treballadors per compte propi, quan es done la circumstància que el transportista autònom no tinga concertada la cobertura amb el sistema de la seguretat social de la contingència d'accident laboral, els accidents que patisquen no són comptabilitzats pel sistema del *INSHT i consten a efectes estadístics com a accidents de trànsit ordinaris, no laborals. Aquest fet significatiu podria modificar encara més la gravetat de les xifres contemplades, sobretot tenint en compte que l'activitat del transport realitzada per treballadors autònoms és en gran manera en règim de subcontractació per a altres empreses transportistes que tampoc es veuen afectades per la responsabilitat de la sinistralitat dels seus subcontractats ni jurídica ni estadísticament.

  Aquesta anàlisi elemental ens pot portar a plantejar la necessitat que l'actuació inspectora, com a element de control de l'Administració Laboral, potser hauria d'actuar més emfàticament en la funció tant preventiva com fiscalitzadora en un sector d'activitat que encara que constitueix una font molt significativa de sinistralitat que es considera laboral a efectes jurídics i estadístics, no compta amb una implantació de polítiques preventives, en sentit estricte de la llei de Prevenció de Riscos laborals, per considerar-se que és suficient l'actuació administrativa des d'altres Administracions Públiques.

Responsable

Objectius

 • - Introduir aspectes generals sobre la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
  - Capacitar al treballador per a identificar els tipus de riscos i les mesures preventives en matèria de seguretat vial.
  - Ensenyar mètodes correctes quant a conducció preventiva i eficient, factors que intervenen en els accidents de circulació i la seguretat activa i passiva del vehicle.
  - Introduir aspectes generals sobre actuació en cas d'accident.

Pla d'Estudis

Estructura dels estudis

Ús d'instal·lacions i programació temporal

La modalitat del curs és EN LÍNIA a través de la plataforma http://umh.otp.es.

Mòdul I.- Introducció. Prevenció de Riscos Laborals i Seguretat Vial. Marque Normatiu, Legal i Polític
Mòdul II.- Prevenció Laboral Vial
Mòdul III.- Seguretat Vial en l'entorn laboral
Mòdul IV.- Factors de risc que afecten a la Seguretat Vial
Mòdul V.- El factor humà. La psicologia del conductor
Mòdul VI.- Norma ISO 39001 sobre el sistema de gestió de la seguretat en el tràfic per carretera.

Procediment d'Avaluació

El programa formatiu es desenvolupa en línia mitjançant una Plataforma e-learning que permet a l'alumne adaptar les classes a les seues necessitats, sent tutelat per personal expert en els diferents àmbits i assessorat per un equip pedagògic.

Es durà a terme una avaluació contínua gràcies a la plataforma en línia, que permetrà anar valorant el progrés de cadascun dels alumnes, açò suposarà el 40% de la nota final. Després de la finalització de cada mòdul l'alumne haurà de superar un examen tipus test en línia, suposant el 60% de la nota final del curs.

Requisits d'accés

Estar en possessió del Títol de Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals i tenir requisit d'accés a la universitat.

Enllaços d'interés general

Informació del curs

+34 965919525

meditrab(arroba)umh.es

http://umh.otp.es

Lloc: ON-LINE

Centre docent: Escola Professional de Medicina del Treball

Branca d'ensenyament: CIÈNCIES DE LA SALUT

Institució:

Preu màxim de matrícula:

840 euros (Normal)

700 euros (Reducida)

Preinscripció: 01/02/17 a 31/03/17

Matriculació: 01/02/17 a 31/03/17

Duració: 01/03/17 a 22/06/17

Hores: 200

Max. alumnes: 80

Min. alumnes: 20

Contingut relacionat RSS

Carregant... Carregant documents