Estudiants: UNITAT 3. Valoració de funcions bàsiques.