Estudiants: Unitat VIII. Therapies relacionats amb electroteràpia I: l'estimulació percutània.