Estudiants: Anàlisi de dades i discussió de resultats