Estudiants: Fonaments del disseny d'algorismes per la resolució de problemes