Estudiants: Ferramentes per a l'anàlisi complementari de dades cualitatives i cuatitatives. Tècniques informàtiques d'anàlisis qualitatiu de dades.