Estudiants: El procès d'elaboració d'una matriu DAFO.