Estudiants: Conceptes bàsics en química supramolecular: interaccions no covalents naturalesa; reconeixement d'ions, molècules i biomoléculas; autoacoblament molecular i autoassociació: exemples biològics; aspectes cinètics i termodinàmics