Estudiants: Constants d'unió. Concepte. Mesurament de la constant d'unió: tècniques. Estequiometria, parcel¿la de treball.