Estudis: Fisiologia del sistema renal. Equilibri hídric, electrolític i àcid-bàsic.