Estudis: Unitat 3: Tècniques de separació: cromatografia i electroforesi.