Estudis: EL PRESSUPOST DE LES HISENDES TERRITORIALS