Investigació: AFECCIONS MEDICOQUIRÚRGIQUES I (APARELL LOCOMOTOR)