Investigació: Ferramentes per al control de qualitat en el processat.