Investigació: "El projecte en la llei de contractes del sector publique.