Investigació: Ferramentes col·laboratives per a la investigació.