Investigació: Tècniques experimentals de caracterització de propietats electròniques, magnètiques i de transport de nanoestructuras.