Investigació: . Desenrotllaments recents i tendències futures d'investigació en Nanomagnetismo Molecular (magnetic molecules, single-molecule magnets, ...) .