PAS: FONAMENTS TEÒRICS I DE RECERCA EN GERONTOLOGIA