PAS: Introduccio a la dinamica de decorreguts reals