PAS: Reconeixement d'objectes mitjançant visió per computador.