PAS: FACTORS CONTINGENCIALS DEL DISSENY ORGANITZATIU