PAS: TEORIA: CAPÍTOL 1. BASES DE LA FARMACOLOGIA CLÍNICA. CAPÍTOL 2. FACTORS QUE MODIFIQUEN LA RESPOSTA ALS FÀRMACS I MANEIG DE FÀRMACS EN SITUACIONS ESPECIALS. SEMINARIS