PDI: La deontologia en la valoració de la incapacitat laboral