PDI: Disseny de fàrmacs amb base en la manipulació de les propietats fisicoquímiques i farmacocinètiques