PDI: Ferramentes bàsiques per a la investigació: bases de dades, programes d'anàlisi estadística.