PDI: El paper de les víctimes en el delicte. Victimologia: concepte, tipus de víctimes, processos de victimització.