PDI: Lectura crítica d'un articule d'assaig clínic
aleatoritzat i una revisió sistemàtica de la
literatura