Nosaltres: Delite y falta de lesionsValoració del Dany Corporal. Traumatologia Medic-legal