Nosaltres: Impacte ambiental. Conceptes previs i marc legal