Nosaltres: Aspectes jurídico-tributaris derivats de l'inici, desenvolupament i finalització d'activitats econòmiques.