Nosaltres: DELS CANALS IÒNICS AL PROCESSAMENT DE LA INFORMACIÓ: UN ACOSTAMENT FUNCIONAL