Nosaltres: Vídeos: vídeos explicatius que versaran sobre els distints temes impartits en l'assignatura.