Nosaltres: Guia pràctica per al desenrotllament, elaboració i presentació del treball fi de màster: part oral i escrita.