Nosaltres: Generalitats de processos de fabricació mecánica